Upute autorima

UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE RADA


Uredništvo prima neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Radovi se
dostavljaju u elektroničkom obliku.

Uredništvo pridržava pravo da rad redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i
standardima hrvatskog, odnosno engleskog jezika. Radovi se šalju na recenziju
znanstvenicima i stručnjacima određenog područja koji određuju kategorizaciju rada te
odlučuju da li je rad prihvatljiv za objavljivanje. Rad će biti objavljen u Zborniku radova,
ukoliko dobije pozitivnu recenziju.

Uredništvo zadržava pravo neprihvaćanja radova. Za dodatne informacije možete se
obratiti na e-mail:anita.jurica@veleknin.hr


SMJERNICE ZA TEHNIČKO OBLIKOVANJE RADA
- Format: A4
- Margine: 2,5 cm
- Poravnanje: obostrano
- Font: Times New Roman
- Veličina fonta
- font 14 - naslov rada
- font 12 - tekst rada, naslovi poglavlja i potpoglavlja
- font 10 - fusnote
- Prored
- 1,5 u glavnom dijelu teksta
- 1 u pozivnim bilješkama (fusnotama)
- Odvajanje odlomaka
- uvlaka 0,5 cm
Rad se šalje jednostupačno u Word formatu .docx. Poglavlja se pišu jedno za drugim,
nije potrebno prelamati stranice. To radi Uredništvo časopisa.
- Numeracija
- stranice teksta nije potrebno numerirati
- naslovi poglavlja i potpoglavlja se numeriraju
- Opseg rada treba ograničiti na 12000 znakova s razmacima na samu razradu teme (ne
uključuje Sažetak, Ključne riječi, Abstract, Keywords i Popis literature). U posebnim
slučajevima odobrit će se i objavljivanje rada koji prelazi navedeni broj znakova, a o
čemu odlučuje Uredništvo.
- Rad se piše u PASIVU


IZGLED RADA
1. Na prvoj stranici rada treba navesti: naslov rada na hrvatskom (pisana slova, bold, 14
pt, centrirano) i engleskom jeziku (pisana slova, italic bold, 14 pt, centrirano), ime i
prezime autora (bez titula), naziv i adresu institucije u kojoj je autor zaposlen te e-mail
adresu autora (pisana slova, 12 pt, centrirano). Ispod ovih podataka slijedi red razmaka
i sažetak.
2 Sažetak treba imati 100-250 riječi, a sadrži kratak prikaz sadržaja rada iz kojeg je
vidljiva njegova svrha, opis metode istraživanja i rezultati te zaključak rada (riječ
'Sažetak' bold, pisanim slovima, 12 pt. Ostatak teksta italic, pisanim slovima, 12 pt,
obostrano poravnanje).
3. Ključne riječi (3-6 riječi) koje su važne za brzu identifikaciju i klasifikaciju sadržaja
rada navode se ispod sažetka (riječi 'Ključne riječi' bold, pisanim slovima, 12 pt.
Ostatak teksta italic, pisanim slovima, 12 pt, obostrano poravnanje).
4. Abstract - sažetak na engleskom jeziku (riječ 'Abstract' bold, pisanim slovima, 12 pt.
Ostatak teksta italic, pisanim slovima, 12 pt, obostrano poravnanje).
5. Keywords - ključne riječi na engleskom jeziku (riječ 'Keywords' bold, pisanim
slovima, 12 pt. Ostatak teksta italic, pisanim slovima, 12 pt, obostrano poravnanje).
6. Riječi na stranom jeziku - navode se u zagradama i kurzivu (italic); npr. (engl.
Software), (njem. Netzwerk)
7. Grafički prilozi (tablice, slike, fotografije, crteži, dijagrami) trebaju biti pripremljeni
za crno-bijeli tisak (izbjegavati sjenčanje, boje sl.). Veličinu i složenost grafičkih
priloga treba prilagoditi formatu časopisa (A4) kako bi se jasno vidjeli svi elementi.
Numeracija je brojčana bez točke te se zajedno s naslovom grafičkog priloga piše
iznad priloga. Izvor iz kojeg je prilog preuzet piše se ispod.
Primjer: Slika 1 Prikaz turističke ponude...
U tekstu se pozivanje na slike i tablice označuje s rednim brojem u zagradi (slika 1)
(tablica 1). Treba izbjegavati iznošenje istih podataka u dva ili više oblika: tablica i
grafikon.
8. Reference (upućivanje na druge tekstove, citiranje radova) je potrebno navesti na
sljedeći način: referencu treba navesti u tekstu, a ne u bilješkama (fusnotama).
Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora, godinu izdanja i ako je riječ o
citatu, broj stranice.
Primjer:
1) JEDAN AUTOR - Poslovna etika sastoji se od moralno ispravnih
postupaka određene poslovne struke koja se odnosi na pojedince (Krkač, 2007).
2) DVA ili TRI AUTORA - Pet načela moći etike su: svrha, ponos,
strpljenje, upornost i perspektiva (Blanchard i Peale, 1990).
3) VIŠE OD 3 AUTORA - Nakon proučavanja literature drugih
istraživača postojećeg problema kreće se s primarnim podacima, odnosno, prikupljanjem
podataka i kreiranjem instrumenata istraživanja (Gutić i sur., 2011).
4) PREZIME AUTORA JE DIO REČENICE - Prema Salamonu i
Anheieru (1996) tom sektoru pripada skup organizacija s ovih pet bitnih karakteristika...
5) SEKUNDARNI IZVOR - koristiti „prema” - Autori koji se bave ovom
problematikom u Hrvatskoj pod pojmom sportski turizam podrazumijevaju „poseban
oblik turizma u kojemu prevladavaju sportski motivi za putovanje i boravak u određenim
turističkim mjestima i centrima“ (Bartoluci i sur., 2007, prema Vukonić i Čavlek,
2001).
6) CITAT - "Početak moderne turističke djelatnosti u Međimurju datira od
8. veljače 1964. godine kada je u Čakovcu osnovano Turističko društvo. Predsjednik
inicijativnog odbora i na osnivačkoj skupštini prvi izabrani predsjednik društva bio je
Đuro Benko" (Kalšan, 2006, str. 403).
Sve reference u tekstu navode se kao i prvi put, odnosno ne koriste se oblici poput „ibid“,
„op cit.“ i slično. Autorima se sugerira da bilješke rezerviraju isključivo za komentiranje
ili dopunu rečenog u tekstu.
9. Popis literature koji se navodi na kraju rada, treba sadržavati pune podatke o svim
radovima koji se spominju u svim referencama. Radovi se navode abecednim redom
prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora. Ukoliko se
navodi više autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c) iza
godine izdanja. Radi se jedan popis za sve reference (knjige, članke, internet izvore i dr.).
Primjer popisa literature:
Knjiga, odnosno monografija:
1. Prezime i inicijali imena autora
2. U zagradama godina objavljivanja
3. Naslov i podnaslov knjige (odvojeni dvotočkom)
4. Broj izdanja (ako nije prvo)
5. Mjesto izdavanja
6. Ime izdavača
Primjer 1:
Silobrčić, V. (2003). Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. 5. izd. Zagreb,
Medicinska naklada.
Primjer 2:
Sikavica, P.; Bahtijarević-Šiber, F.; Pološki Vokić, N. (2008). Temelji menadžmenta.
Zagreb, Školska knjiga.


Poglavlje ili članak u knjizi, ili rad u zborniku
1. Prezime i inicijali imena autora
2. Godina izdavanja knjige ili zbornika
3. Naslov i podnaslov poglavlja ili članka u knjizi ili rada u zborniku (navodnici!)
4. Naslov knjige/zbornika (kurziv!)
5. Prezime i ime urednika knjige/zbornika (ur.)
6. Broj izdanja (ako nije prvo!)
7. Mjesto izdavanja
8. Izdavač (nakladnik)
9. Raspon stranica
Primjer 3:
Klarić, Z.; Gatti, P. (2006). „Ekoturizam“. U: Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno
(ur. Sandra Čorak, Vesna Mikačić). Zagreb, Institut za turizam, str. 149-164.


Rad, odnosno članak u časopisu
1. Prezime i inicijali imena autora
2. Godina objave časopisa
3. Naslov i podnaslov rada (navodnici!)
4. Naslov časopisa (kurziv!)
5. Broj sveska (volumena ili godišta)
6. Broj svešćića (pojedinačnog broja)
7. Raspon stranica
Primjer 4:
Davies, E. (1997). „Learn by wire: managing network access to learning
materials“, The electronic library, vol. 15(3), str. 658-693.


Literatura preuzeta s internetskih stranica:
1. Prezime i inicijali imena autora (ako je poznat).
2. Godina nastanka članka u zagradi (ako je poznata).
3. Potpuni naslov članka (djela) - stranice.
4. Točan izvor - internet adresa izvora.
5. Datum preuzimanja sadržaja s interneta (u zagradi).
Primjer 5. (naveden je autor)
Košak, M. (2010). Otpad. http://zelena-akcija.hr/hr/programi/otpad-vise
(10.05.2016.).
Primjer 6. (nema podatka o autoru)
IEEE- Advancing Technology for Humanity. http://www.ieee.org/index.html
(05.0.2012.).


Propisi
Primjer 7.
Zakon o radu. NN 149/09

Svi sudionici konferencije trebaju do 07. siječnja 2019. godine dostaviti
svoje radove na e-mail adresu anita.jurica@veleknin.hr kako bi mogli
krenuti u recenziju.